8/25/2015

First times: little M


Coming back again to those first times already mentioned here... Like the opportunity to have custom made pieces for your wedding, like the wedding itself, like the baby bump. Well, that's nothing compared to bringing home your child for the first time. Actually, to have a child. To be a mum (still can't quite grasp it, guess it will take some time). Nothing can prepare you for that. Everything, all your thoughts are focused and kind of see giving birth like the goal, the finish line. But it's only the warm up... And then you bring your precious little one home for the first time, put the car seat down and look at each other with your man, both wondering: So now what?

It's been a month since we brought home our little girl. Welcome, Mia. Your name you got after your two great-grandmothers. Mia is derived from Mária (and a line of Mária's in my family) and Amália (and a line of Amália's in my man's family). Unfortunately, you won't be able to meet with them, but they were both strong, open-minded and open-heartet women and we hope you will carry in you part of their personalities.

And you, dear readers, might end up seeing a little bit more of child or motherhood related themes on the blog. And wasting no time, lets cut right in the middle of it. Dressing "the bump" was practically a fun challenge, but excuse me, what about dressing "the boob"? Hello, that seems a bit impossible now, to breastfeed and at the same time find and wear nice/stylish/favorite pieces for breastfeeding. Anyone with an answer deserves a Nobel prize! Anyone? 


Keď sa ešte vrátim k nedávnej téme prvých razov... Akým je príležitosť dať si urobiť kúsky na mieru napríklad na svadbu, alebo svadba samotná, a vlastne aj prvé tehotenstvo. Avšak to je všetko iba zahrievanie a strečing v porovnaní s tým prvým razom, keď donesiete domov svoje dieťa. Vlastne keď máte zrazu dieťa. Keď ste mama (stále mi to podľa mňa nedochádza úplne, asi to chce čas). Na to vás nič nepripraví. Pretože sa celý čas sústredíte na tehotenstvo a pôrod, všetko tak nejak smeruje k pôrodu ako cieľu. A potom prídete prvýkrát domov z pôrodnice s drobcom, položíte autosedačku na stôl a pozriete s chlapom na seba, v očiach rovnaká otázka: A čo teraz? 

Už je to mesiac, čo sme domov doniesli naše dievčatko. Vitaj, Mia. Meno máš po tvojich dvoch prastarých mamách, Márii (a celej línii Márií v našej rodine) a Amálii (a línii Amálií v chlapovej rodine). Mia je odvodená od oboch. A aj keďsa bohužiaľ nestretnete, boli to obe silné, láskavé ženy s otvorenými hlavami aj srdciami a my dúfame, že okrem ich mien ponesieš v sebe niečo aj z ich osobností.

A vy tým pádom možno narazíte na blogu o troška viac na témy súvisiace s deťmi a materstvom. A aby sme nestrácali čas, hneď tu mám prvú pálčivú tému, ktorá ma teraz naozaj zaujíma. Obliecť "the bump", tehotenské brucho bola výzva, ale zároveň aj zábava,  fakt som si to užila. Ale pardón, obliecť "the boob", teda kojacie prsia, tu som narazila. Že haló, zatiaľ to vyzerá na veľkú záhadu ako kojiť a zároveň chodiť v pekných/vkusných/obľúbených kúskoch. Nobelovku tomu, kto to vyrieši! Niekto?

8/13/2015

Maria, Bratislava


Beat the heat. On the street. Coming from Slovakia, but living in Prague, I caught the beautiful Maria while visiting Bratislava, right at the beginning of the heat wave. Love the whole styling, with all the little details.

Ako poraziť horúčavu na uliciach. Krásnu Máriu, pôvodom zo Slovenska a bydliskom v Prahe, som zastihla počas návštevy Bratislavy, keď začínali horúčavy. Krásny styling, vrátane všetkých detailov.7/30/2015

Alenka, Bratislava


Always a pleasure to meet stylish ladies like Alenka here. Love her simple, safari inspired linen dress and the matching hat. From Oľga Janderlová of course, where all the Bratislava ladies get their hats from.

Štýlové dámy v uliciach ma vždy potešia, ako napríklad Alenka. Jednoduché ľanové šaty inširované safari štýlom a klobúčik k tomu. Ako inak, od Oľgy Janderlovej, ktorej obchod s módnymi doplnkami je bratislavskou inštitúciou.

7/19/2015

At Maximilián Mucska Tailors, Bratislava


I quite often get asked all kinds of random questions concerning fashion, one of the more frequent ones being from men (or their caring women), asking about where to get properly, custom maid suits/shirts/business/casual fashion in Bratislava other than browsing the usual shopping mall brands. Fans of bespoke tailoring are already familiar with the family run salon Maximilán Mucska Tailors on Grösslingová street, so I took a look inside to experience and meet the people behind it. 

Často dostávam najrôznejšie otázky týkajúce sa módy, medzi nimi častejšie sa opakujúcu od mužov (alebo ich starostlivých žien): kde v Bratislave sa dajú zohnať kvalitné, poctivé, na mieru robené obleky/košele/pánska móda mimo štandardu, čo ponúkajú nákupné centrá. Keďže fanúšikom šitia na mieru je rodinné krajčírstvo Maximilián Mucska Tailors na Grösslingovej ulici už známe, bola som spoznať ľudí za ním aj ja.


Inside a cosy window-front room (prepped with men's fashion accessories) I was greeted by one of the Mucska brothers, Erik, who is in charge of the business side of the studio, and who led me and talked me through their history and present.

V úvodnej, útulnej miestnosti (plnej pánskych doplnkov) hneď za výkladom ma privítal jeden z bratov, Erik Mucska, ktorý má na starosti obchodné veci ateliéru, a ktorý mi robil sprievodcu príbehom rodinného krajčírstva.Moving inside I stepped into the place where all the magic happens, under the watchful eye of the father, Maximilián, who has been working with materials, cuts and tailoring since he was 15: studying it and spending time working at different ateliers. Together with another one of his sons, Patrik, they are the main creative and executional force, overlooking a team of seamstresses. 

V ďalšej miestnosti sa deje to čaro - pod starostlivým, skúseným dohľadom otca Maximiliána, ktorý remeslo práce s materiálom, strihmi a tvorbou na mieru ovláda od svojich 15 rokov. Krajčírstvo študoval a skúsenosti potom zbieral po rôznych salónoch. Spolu s ďalším z bratov, Patrikom, sú hlavnými tvorivými a výkonnými silami, ktorým pomáha tím krajčírok.The clients get complete counseling - from choosing the style, the materials (they work with the best Italian, French, British suppliers), to customizing the pieces to one's individual needs down to the last detail. Need an inside pocket for glasses? Or having your sleeves adjusted to your watch? You got it. The average time needed for making a suit for a client? Up to 4 weeks of work.

 Ich klienti dostávajú kompletný servis - od poradenstva štýlu, materiálov (pracujú s vybranými talianskymi, francúzskymi a britskými dodávateľmi), až po prispôsobenie kúskov individuálnym potrebám. Potrebujete vnútorné vrecko špeciálne na okuliare? Alebo prispôsobiť rukáv saka svojim hodinkám. Nech sa páči. Priemerné trvanie výroby jedného obleku? Až 4 týždne prác.The interesting thing about the Mucska Tailors is that their skills and craft are often sought after by other business and brands. They have been working on custom cut patterns for Nehera (the Slovak fashion brand aiming at worldwide markets) as well as creating costumes for European theaters and Operas.

Zaujímavosťou Mucska Tailors je, že ich práca a schopnosti sú často vyhľadávané inými módnymi značkami a tak často spolupracujú na zaujímavých projektoch. Ako napríklad tvorbe strihov pre Neheru (slovenskú módnu značku so svetovými ambíciami) alebo kostýmov pre európske divadlá a opery.


The last co-operation of this kind happened with fashion designer Boris Hanečka - together they created the costumes for the The Snow Queen opera that premiered at the Austrian Eisenstadt. The whole process was caught on camera and you can watch the video here

Aktuálne posledným projektom tohto druhu bola spolupráca s návrhárom Borisom Hanečkom na kostýmoch pre operu Snehová kráľovná, ktorá mala nedávno premiéru v rakúskom Eisenstadte. Proces tvorby až po premiéru bol zachytený na videu, tu.Thanks to these gentlemen for their time and great work, that puts Bratislava on the map of cities with high quality, family run tailoring ateliers (which, in Italy, is a usual, beautiful tradition). You can find everything on their web page or follow their FB page where they regularly post blog updates full of useful information about men's fashion and bespoke tailoring. 

Vďaka týmto pánom za ich čas a skvelú prácu, ktorá posúva Bratislavu na mapu miest s kvalitnými, rodinnými krajčírskymi salónmi (niečo, čo je napríklad v Taliansku bežným, krásnym javom). Všetko nájdete na ich zrozumiteľnej web stránke alebo sledujte ich FB stránku, kam pravidelne pridávajú blogové príspevky o pánskej móde a šití na mieru.

7/14/2015

People and living for EVA magazine: Patrícia and Patrik's Boho Apartment


Welcome to Patrícia & Patrik's rented Prague apartment. They moved into it straight after years of living and working in London, looking for a change (and cost) of lifestyle and they choose the Žižkov area of Prague. Patrick is the manager of Basement Bar and Patrícia si the owner and creative soul of the very chic Boho Vintage Store. They both prefer collecting, saving and re-designing things to buying them, and their apartment is a beautiful reflection of their creative approach to life and travels.

Vitajte v pražskom prenájme Patrície a Patrika. Nasťahovali sa doňho po rokoch žitia a práce v Londýne, po tom ako sa rozhodli pre zmenu životného štýlu (a nákladov na život). Patrik je menežérom Basement Baru a Patrícia majiteľkou a kreatívnou dušou krásneho Boho Vintage Store
Obaja predmety do bytu radšej zbierajú, nachádzajú a redizajnom zacharňujú ako kupujú nové, a ich bývanie je krásnym odrazom ich tvorivého prístupu k životu a cestovaniu. 


A wonderful idea: cookie server made by Patrícia from cups and plates (also sold at Boho).
Perfektný nápad: etažér na koláče zo šálok a tanierov vytvorený Paťou (k dostaniu aj v Boho).


Inspiration and moodboard covers the kitchen counter. 
Kuchynský pult pokrývajú inšpiračné obrázky.
The living room doesn't seem big, but is ready to take in guests staying over.
 Obývačka nepôsobí veľkým dojmom, ale je pripravená na prichýlenie prespávajúcich hostí.Little home office in one of the living room's corners, separated by a deco wall.
Malá pracovňa v jednom z kútov obývacej izby, oddelená dekoratívnou stenou.

Thoughfully organized collection of random things.
Premyslená inštalácia rôznych, náhodne pôsobiacich predmetov.Memories of Morocco keep poping-up all around the apartment. 
Thanks to these wonderful people for letting me photograph their living space!

Spomienky na obľúbené Maroko sa objavujú v byte na viacerých miestach.
Veľká vďaka týmto dvom krásnym ľuďom za možnosť odfotiť ich životný priestor!

7/12/2015

Love Stuff: The bump edition


As I mentioned in the previous post, being pregnant came with a few challenges, changes and some observations that I would like to share with you. All in the Love Stuff section, about stuff that I love (duh!)

Challenge 1: Getting dressed. And still looking good.
First thing I bought after I learned I got pregnant? A very cropped, black faux leather jacket (this one). Rationally: it doesn't matter how big the bump would get, it would always fit, ha! Emotionally: I NEEDED to buy a kick-ass, hot piece that would compensate for the a little bit scary process of turning into a responsible, caring grown-up. A mom. Of course I hope to be the best mom, but in a cool jacket. Around the same time, I also got the need for a tattoo... no, I didn't get it. Yet.

Challenge 2: Find the pieces
Fact is that the selection of maternity clothes in shops is miserable. It either doesn't exist or has nothing to do with fashion. Or, for that matter, with good taste. As if a lot of brands assume that by getting pregnant you suddenly fall in love with flowers, abstract patterns in strange colour combinations or generally infantile design. You can find some basic pieces in the maternity section at H&M in Eurovea, but saving the day are online shops and their maternity ranges like Topshop, Lindex, Asos.
Luckily, it seems to me, there is not so much you need to buy anyway. Okay, obviously bras, you have to (the best selection they have in Lindex - all different shapes going up to bigger sizes that in the past seemed... unreal), also some pieces that accomodate your bump - like comfortable leggins and jeans with those special elastic waist bands. Otherwise I had lots of basic, well fitting pieces like long cotton vests, tunics or oversized shirts from my man's wardrobe.

Change 1: from over-sized to skin-tight
Up untill my bump seemed to be showing and I have passed that awkward phase where you are sure people around you must think you have let yourself down and gained sooo much weight (true story, I was at a photo shoot in January with lots of beautiful fashion people and felt they MUST think I spent Christmas in the potato salad bowl. Later turns out, no one did. Lesson learned: stay calm.) Anyway, up to that point, I was more into over-sized, interestingly cut and shaped pieces. From the moment on the bump was visible, I started wearing simple, curve-hugging pieces that showed the bump in its beauty. In loose clothing I would probably feel like hiding under a massive, unshapely tent.

Fun fact: Stripes
One observation: marine stripes look best on: 1. well, marines and sailors, 2. really thin women, 3. really pregnant women. I have always loved stripes, but I did hesitate from time if they maybe are making me look wider, but now, the bigger the bump, the better it looks in stripes. On the picture above, only a fragment of my stripes collection.

Challenge 3: Skincare
The changing body and growing bump with a human being inside IS nature's biggest miracle, really, and it always keeps me amazed, but hello, later I want my body back! Just like under No 1 about the mama in the cool jacket body. Thankfully as the bump grows, everything seems to blossom and grow and glow by itself, without much help: your skin, hair, nails. And for the growing bump I googled and searched and read and decided to go for Mama Bee from Burt's Bees and have been using it religiously. So far so good, thumbs up! I also love a body scrub for a little pampering in the shower.

Challenge 4: Staying fit
The last months of pregnancy I got very often asked (or rather was being told) that my back must hurt now. Growing up fast as a teenager to 184 cm and working behind the computer as an adult, I know something about back and spine aches. My answer for not feeling any back pain even now, with a medium size disco ball instead of my stomach: 9 years of Pilates. Up until today. And if little M doesn't change her mind, I am going tomorrow as well. Here to this studio. And thanks to Denisa, who by now knows my back as the palm of her hand. Honestly, I swear by Pilates.
And because moving made me feel good, after giving up gym somewhere around halfway through, I added another lesson of Pilates and pregnancy yoga with Katka, who knows and is known by half of the pregnant women in Bratislava.

Challenge 5: Staying (mentally) fit
I read one very comprehensive book on pregnancy (I got the English version, but found it on Martinus in Slovak), did not read internet discussions, talked to close friends, asked my doctor lots of  questions and if for some reason felt a bit down or hesitant, I turned to the most funny, not-taking-shit-so-seriously mother of twins, Kristína Farkašová, and her blog about motherhood. Unfortunately, the blog has been taken down (boooh!) for the reason that the texts will appear in Kristína's book coming out this September (yay!), until then you can follow her and her striped T-shirts on her FB page.

Uff, if you got all the way here, thanks for reading! If there is something I forgot to mention, want to share your own experiences, please do so. Or you can find all the previous Love Stuff articles here. Have a great week!


Ako som spomínala v predošlom poste, tehotenstvo so sebou prinieslo nejaké výzvy, zmeny a zopár pozorovaní, o ktoré sa s vami chcem podeliť. Všetko pod hlavičkou rubriky o veciach, ktoré mám rada:

Výzva 1: Obliecť sa. A vyzerať/cítiť sa v tom dobre.
Prvý kúsok oblečenia, ktorý som si v tehotenstve kúpila? Skrátená, čierna bunda z umelej kože (táto). Racionálny dôvod: je jedno, aké veľké mi narastie brucho, stále sa do nej vmestím. Emočný dôvod: POTREBOVALA som si kúpiť parádny, troška rokerský, horúci kúsok, ako kompenzáciu s obavami očakávaného procesu zmeny na zodpovednú, starostlivú, dospelú osobu. Mamu. 
Jasné, že chcem byť tá najlepšia mama, akurát v cool bunde. S rovnakým mentálnym postojom som pocítila potrebu dať si tetovanie... Nie, nemám ho. Zatiaľ. 

Výzva 2: Nájsť oblečenie
Výber tehotenských vecí v obchodoch je mizerný. Teda, je buď neexistujúci alebo nemá nič spoločné s módou, dokonca často ani so základným vkusom. Akoby si mnoho výrobcov myslelo, že v momente, keď otehotniete, sa vám znenazdajky začnú páčiť kvetinky, abstraktné vzory v čudných farebných kombináciách alebo celkovo infantilný (ne)dizajn. Pár základných kúskov sa dá nájsť v H&M v Eurovei, lepší výber však majú tehotenské sekcie online shopov ako Topshop, Lindex, Asos.
Našťastie sa mi zdalo, že na tých pár mesiacov si toho vlastne ani netreba tak veľa kupovať. Oukej, je jasné, že podprsenku musíte (možno až dvakrát. Najlepší výber majú v Lindexe - rôzne tvary a do rôznych veľkostí, ktoré vám predtým prišli... nereálne) ako aj pár vecí, do ktorých sa vám vmestí brucho, ako pohodlné legíny a džínsy s elastickým pásom. Ináč som nosila kopec obyčajných, dobre padnúcich kúskov ako dlhých bavlnených tielok, tuník alebo košieľ zo šatníka môjho chlapa.  

Zmena 1: prechod z over-sized ku skin-tight
Až kým zmena vo veľkosti bruška nezačala byť viditeľná a ja som prešla tou nepríjemnou fázou, keď ste si isté, že všetci okolo vás si musia myslieť ako ste sa cez Vianoce spustili a riadne pribrali (true story. Začiatkom januára som bola na fotení s hromadou krásnych fashion ľudí a odišla s poctiom, že Bože, oni si URČITE mysleli, že som celé Vianoce strávila v mise so zemiakovým šalátom. Neskôr vysvitlo, že to nikomu ani nenapadlo. Ponaučenie: kľud.) Každopádne, do toho momentu som bola skôr fanúšikom over-sized, zaujímavo strihaných, štrukturovaných vecí. Od toho momentu som začala nosiť obtiahnuté kúsky, ktoré ukázali zmeny v celej ich kráse. Vo voľných veciach by som sa cítila akoby som sa schovávala pod neforemných stanom, brrr... 

Pozorovanie: Pásiky
Pozorovanie posledných mesiacov: pásiky vyzerajú najlepšie na: 1. námorníkoch, 2. naozaj tenkých ženách, 3. naozaj tehotných ženách. Pásiky som mala vždy rada, ale z času na čas som zapochybovala, či ma naozaj nerozširujú. Ale teraz: čím guľatejšie brucho, tým lepšie v pásikoch vyzerá. Na obrázku hore fragment mojej zbierky pásikov.

Výzva 3: Pokožka
Zmeny tela a to, že vnútri tej diskogule rastie ľudské stvorenie, jednoducho JE najväčší zázrak prírody, bez debaty. Ešte stále ma to udivuje a ohromuje, ale pardón, neskôr si poprosím späť svoje telo! Presne v zmysle prvého bodu o mame v cool bunde tele. 
S rastúcim bruchom som mala pocit, že rastie a kvitne všetko: pokožka, vlasy, nechty. A čo sa týka kože, pustila som sa do googlenia, rešeršu a čítania a vybrala som si krém Mama Bee od Burt's Bees a používala ho oddane a opakovane. Zatiaľ palce hore! Plus sa občas rozmaznávam telovým peelingom.

Výzva 4: Ostať fit
Posledné mesiace často dostávam otázku (alebo skôr mi je oznámené), že ma fakt musí bolieť chrbát a kríže. Keď ako decko rýchlo vyrastiete do 184 cm, a ako dospelý pracujete za počítačom, o trápeniach s chrbticou niečo viete. Dnes je moja odpoveď jednoduchá: 9 rokov pilatesu. Až doteraz. A ak si to malá M nezmyslí inak, idem aj zajtra. Po celý čas chodím do tohto štúdia, je to moja záchrana pri rýchlom životnom tempe. A vďaka Deniske, ktorá moju chrbticu pozná naspamäť. Občas preháňam, ale na pilates naozaj nedám dopustiť. A keďže pohyb mi robil od začiatku tehotenstva dobre, po pár mesiacoch som fitko nahradila ešte jednou hodinou pilatesu a pridala gravidjogu u Katky, ktorá pozná a ktorú pozná polovica tehotných žien v Bratislave. 

Výzva 5: Ostať (mentálne) fit
Takže, o tehotenstve som si prečítala jeden kus zrozumiteľne napísanej knihy (ja mám anglickú verziu, ale v Martinuse je v slovenčine), nečítala internetové diskusie, rozprávala sa s blízkymi priateľkami, pýtala sa otázky mojej lekárky, a keď som sa z nejakého dôvodu cítila neisto, v panike alebo mala obavy, klikla som si na blog najvtipnejšej matky dvojičiek, písaný s dostatočným nadhľadom. Blog momentálne bohužiaľ neexistuje (bú!) pretože Kristína vydáva v septembri knihu, v ktorej budú aj texty z blogu (hurá!). Zatiaľ ju a jej autorské pásikované tričká môžete sledovať na Facebooku.

Uff, ak ste sa v čítaní dostali až sem, ďakujem za čas a trpezlivosť! Ak som na niečo zabudla alebo máte chuť dodať, podeliť sa, dajte vedieť v komentároch. A ak máte chuť, všetky predošlé články z tejto rubriky Love Stuff nájdete tu. Krásny týždeň prajem!

7/10/2015

Baby bump session with Katta


I warned you, there are more personal posts coming your way, haha... Like these pictures taken on film, by Katta, who also photographed our wedding. 
When she suggested taking a few pictures, I was hesitant. I never felt very keen on having pregnancy pictures taken (probably because I have seen a few too many.... just plain strange ones or too personal ones). But Katta has a new Contax camera (and I wanted to see it) and great taste so I trusted her.

Varovala som vás, že príde ešte niečo osobnejšie, ha... Ako tieto fotky fotené na film, od skvelej Katty, ktorá nám fotila aj svadbu.
Keď navrhla, aby sme spravili pár fotiek, váhala som, nikdy som asi nemala pocit, že tehotenské fotky sú to, čo chcem mať (alebo som len možno videla príliš veľa.... no čudných fotiek alebo príliš osobných). Ale Katta ma nový Contax (a ten som chcela vidieť) dobrý vkus, a tak som jej dôverovala.


I totally enjoyed the whole pregnancy phase, it is a whole new world (!), with a few fashion and lifestyle challenges (more about them in the next post). Right now I am going through the final "nesting" phase, adjusting our apartment and bedroom to little M's arrival, which I love. Every reason to re-organize, move furniture and decorate is a welcomed one.

Celé tehotenstvo ma vlastne veľmi bavilo, je to síce úúúplne nový svet (haló!), so zábavnými módnymi a životno-štýlovými výzvami (viac o nich v ďalšom článku). V tejto chvíli prechádzam finálnou "hniezdiacou" fázou (tak volá, fakt), prispôsobením nášho bytu a spálne na príchod malej M. A každý dôvod na prečistenie bytu, presúvanie nábytku, doplnkov, a dekorovanie je vítaný.
Sometimes Okay, actually, all the times, it looks like I am carrying a medium sized disco ball around. And I suspect it is going to be a party once little M comes to our life!

Niekedy Ok, vlastne úplne vždy, to vyzerá, akoby som so sebou nosila disko guľu stredných rozmerov. Zrejme ako predznamenanie toho, že to bude riadny žúr, keď malá M príde medzi nás.