5/22/2016

Lili, Bratislava


Recently I was lucky to meet up with Lili and her newfound love for vintage kimonos, and I was charmed. To me, kimonos is something you have to know how to wear, and she totally owns it. Also, love the colours here and Lili's subtle, graceful allure.

Nedávno som mala to šťastie sa po čase stretnúť s Lili a jej novou láskou k vintage kimonám, a spolu ma úplne dostali. Okrem toho, že mi kimono príde ako kúsok, ktorý naozaj musíte vedieť nosiť, ešte aj tá farebná kombinácia podčiarkuje Lilinu jemnosť a gráciu.

5/18/2016

Stylish moms of Bratislava: Mikina

 Mikina (34), mom of Samara (4) and Lada (2)

I have first met Mikina about five years ago when she's been living and working in Paris. Being a bit nostalgic, you can look back at that here. Or here. A lot of things have changed since then, ha. Like Mikina having two wonderful girls and living back in Bratislava. And some things haven't changed, like while being a mom, Mikina is still a sought after graphic designer, responsible for logos, brand identities (a lot of brands being in fashion and design), book covers, even EMMA fashion magazine's redesign. See her current work here. And since she has a wonderful, minimalist, but eye catching personal style, that has a clear Parisian allure, I am happy she is part of this photo series about stylish moms.

Mikinu som prvý raz stretla asi pred piatimi rokmi v Paríži, kde žila a pracovala. Pre tú nostalgiu si tie fotky môžete pozrieť tu. Alebo tu. Odvtedy sa veľa vecí zmenilo, ha. Napríklad Mikina má dve parádne dcéry a žije v Bratislave. A niektoré veci sa nezmenili. Napríklad to, že aj počas materskej dovolenky je Mikina vyhľadávanou grafickou dizajnérkou, na konte má logá a identity značiek (mnohé z nich práve z oblasti módy a dizajnu), obálky kníh, a dokonca redizajn módneho magazínu EMMA. Jej aktuálne práce si môžete pozrieť tu. A keďže má krásne minimalistický, ale neprehliadnuteľný osobný štýl, na ktorom cítiť vplyv Paríža, som rada, že je súčasťou tejto série fotiek o štýlových mamách.


How did motherhood change your wardrobe?
It actually didn't, my wardrobe hasn't changed. I am a lifetime believer in recycling, I can't throw things out, so I wear them. I have always chosen my clothes as pieces that fit to the ones I already have. After having two kids, I can still wear the dress I got when I was thirteen. Fifty percent of my wardrobe is oversized, so I went through pregnancy without the need to buy special maternity pieces. The only things I do not wear anymore, are T-shirts with prints. They've been confiscated by my daughters anyway, so we are going to develop the concept of recycling.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Môj šatník neprešiel vôbec žiadnou zmenou. Som celoživotná recyklátorka, nedokážem veci vyhadzovať a tak ich nosím. Vždy som si oblečenie vyberala ako kusy, ktoré sa mi hodia k tým, ktoré už mám. Po dvoch deťoch mi sadnú aj šaty, ktoré som dostala, keď som mala trinásť. Päťdesiat percent môjho šatníka má oversize siluetu, takže dokonca aj tehotenstvo som prežila bez potreby kupovať si špeciálne tehotenské kúsky. Jediné, čo si dnes už neoblečiem, sú tričká s potlačou. A tie mi už zobrali moje dcéry, takže koncept recyklácie budeme ďalej rozvíjať. 


What's your advice/secret tip?
My main tip that really goes with motherhood and the need to save time and money, is shopping online. For myself, my husband, the girls. There is a year and a half between Samara and Lada and today they basically share a wardrobe. A lot of things that Samara doesn't wear, end up worn by Lada. The best clothes we get from COS, Petit Bateau or from the brand I usually bring from the french grocery chain Monoprix/Bout'chou. They are like the mini versions of grown up outfits. And the shoes. I prefer brands that are functional, but have a certain aesthetics. And of course longevity. When I buy my kids two/three pairs of good shoes for a season, I know the younger one will get them almost as new and can still wear them. My favorites are Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard or Start Rite.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip?
Moja hlavná vychytávka, ktorá naozaj súvisí s materstvom a potrebou šetriť čas a peniaze, je nakupovanie cez internet. Pre seba, manžela aj deti. Medzi Ladou a Samarou je rok a pol ročný rozdiel a v podstave dnes už majú spoločný šatník. Veľa vecí, ktoré Samara nevynosí, vynosí Lada. Najlepšie oblečenie máme z COS, Petit Bateau alebo od značky, ktorú si nosím z francúzskych potravín Monoprix/Bout'chou. Sú to také zmenšeniny dospeláckych outfitov. A potom topánky. Obľúbila som si niekoľko značiek, ktoré spĺňajú moje predstavy o detskej funkčnej, ale estetickej obuvi. A najmä oceňujem trvácnosť. Keď dieťaťu kúpim dva/tri páry kvalitných topánok na jednu sezónu, viem, že mladšia ich dostnae v pôvodnom stave a môže ich donosiť. Najobľúbenejšie sú Pom d'Api, Mellow Yellow, Bisgaard alebo Start Rite.

The girls all wearing NEVA Oslo bracelets with monograms

What's your inspiration?
I get inspired by action packed moms that travel a lot with their kids. Moms that create with kids, make their clothes or toys and the kids are a part of the creative process. I am inspired by moms that raise their kids in the spirit of 'savoir vivre', where beauty is a part of being. And it is present in clothes, dining, in the need to live culturally, to have culture present even in situations were are not being seen by others, where it is a natural part of us.

Kde nachádzaš inšpiráciu?
Inšpirujú ma akčné mamy, ktoré s deťmi veľa cestujú. Potom tie, ktoré s deťmi tvoria, vyrábajú im doma oblečenie a hračky a deti sú súčasťou kreatívneho procesu. Inšpirujú ma také, ktoré deti vychovávajú k 'savoir vivre', kde krása je súčasťou bytia. Prejavuje sa v obliekaní, stolovaní, potrebe mať kultúru aj v situáciách, kde nie sme inými videní a je našou prirodzenou súčasťou, do ktorej sa nemusíme nútiť.

Mikina is wearing: jacket, cardigan and boots from COS, vintage silk blouse, Bang&Olufsen headphones

5/16/2016

Johanna, Bratislava


Caught Johanna, student of Fashion design in Vienna, on her weekend trip to Bratislava. Love the total simplicity, almost toughness of the silhouette and the little feminine details interrupting it.

Johannu, študentku módneho dizajnu vo Viedni, som zachytila na víkendovom výlete v Bratislave. Páči sa mi totálna jednoduchosť, až tvrdosť jej siluety a malé ženské detaily, ktoré ju narúšajú.

5/14/2016

One table, three ideas


I love, love the spring, the sun, its energy, the way the air smells, the first chairs outside cafes. One of the effects spring has on me is my desire to reorganize things in our apartment, to remove stuff I don't want/need/suddenly changed my mind about it, and to get in new pieces. And I realized that just the way I like multi-functional pieces of clothing, I prefer furniture that can change its purpose and live on as something else, somewhere else. I'll show you what I mean on this new piece in our home: a table with a drawer, found online, firstly meant for our bedroom as a bedside table, where it fit in nicely.

Milujem jar, slnko, tú novú energiu a vôňu vo vzduchu, a prvé stoličky na terasách kaviarní. Okrem toho má na mňa jar očistný vplyv, vždy ma pochytí chuť popresúvať interiér, odstrániť veci, ktoré už nepotrebujem/nechcem/proste som na ne zmenila názor, a zároveň pribudne pár nových kúskov. A uvedomila som si, že rovnako ako v šatníku, aj v interiéri mám rada multifunkčné kúsky, ktoré dokážu meniť svoj účel, nabrať nový dych a zmysel. Predvediem na stolíku, ktorý nám nedávno pribudol, cez net, a jeho pôvodnou funkciou bol nočný stolík so zásuvkou, vo farebnosti spálne.After some time though the table changed its place when I moved this armchair from the bedroom into the living area. It has simply gone with it, serving as a resting place for books, drinks, toys and flowers, depending on who was using it.

Po nejakom čase sa stolík presunul, keď som presunula aj kreslo zo spálne do obývacej časti. Jednoducho zmenil miesto s kreslom, a stal sa z neho príručný stolík na knihy, nápoje, hračky, kvety, v závislosti kto ho práve používal a kedy.

Being in the living area, it came handy when the room needs a table to serve coffee on. Or for little M to practice her standing skills. Thankfully it is heavy enough (massive wood. Was a bit challenging to put together, but stands strong), so she can hold onto it and lean on it.

Zároveň sa v priestore osvedčil v momente, keď sme potrebovali kávový stolík, pre návštevy. Alebo keď malá M nedávno začala trénovať vstávanie a postávanie. Vďaka jeho váhe (je to masív. Nemontoval sa ľahko, ale prevne drží), sa ho môže veselo chytať a opierať sa oňho.


P.S. Also, looking at these pictures I just realized that having a very neutral base in a living space (white, black, wood) is an advantage not only when moving furniture from room to room (like this table), but also when your space gets invaded by all those strangely shpaed and coloured kids pieces (I really don't understand why everything has to come in crazy colours). Anyway, in a simple, clean space these strange pieces suddenly look like a decoration, like pieces from a different pop-culture.

P.S. Pri týchto fotkách som si uvedomila ďalšiu vec: mať jednoduchý, neutrálny základ interiéru (biela, čierna, drevo) je výhodou nielen pri premiestňovaní takýchto kúskov, ktoré vám tak sadnú v ktorejkoľvek miestnosti, ale aj pri tom, keď vám do priestoru pribúdajú čudne tvarované a divoko farebné detské predmety a hračky (ktoré naozaj netuším, prečo sa nedajú vyrábať v neutrálnych prevedeniach). Každopádne, v čistom priestore pôsobia aj farebné čudnosti ako oživenie, farebná dekorácia z inej pop-kultúry.

5/10/2016

Stylish moms of Bratislava: Nina

Nina (28), mom of Eliáš (3 years) and Lujza (2 months)

Since becoming a mom, I know very clearly how much extra energy you need even for the little things that came so natural before (yes, manipedi/pinterest/daily news/coffee time with girls, I am talking about you as well). Those things that give me that "Ihaventlostcontrolofmylife" feeling. So I started looking at stylish moms that I meet on the street and I wondered how they do it, what are their secret hints, know-how and inspiration. And I have asked them to share that with you.
Nina is one of the women whose very natural, laid back sense of style I honestly love and admire, which is one of the reasons I always love to bump into her on the street. And because she is also a mom, I am happy she is opening this series of blog posts. Enjoy!

Odkedy som mama a na vlastnej koži viem, koľko extra energie treba aj na maličkosti, ktoré som predtým považovala za prirodzenosť (áno, manikúra/pedikúra/káva s kamoškou/denná tlač/pinterest, hovorím aj o vás), a ktoré vytvárajú vo mne ten pocit "nestratilasomkontrolunadsvojímživotom", o to viac ma zaujíma, ako to majú štýlové mamy, ktoré stretávam na ulici. Určite majú na to nejaké tajné finty a vychytávky a inšpirácie, a ja som ich poprosila, aby sa o ne podelili.
Nina je jedna zo žien, ktorej nenútený, veľmi prirodzený cit pre štýl ma baví, a nielen preto ju vždy rada stretnem na ulici. A keďže je mama, nemohla chýbať v tejto sérii a som rada, že ju otvára. Nech sa ľúbi!


How did motherhood change your wardrobe?
Significantly. Because I am breastfeeding, my choice of clothes has narrowed down to shirts and pieces with a front opening or cleavage, and that's a limitation. And mostly I am leaving the house in a rush, which means I don't even manage a look into the mirror. So I wear basic pieces I know that work, there is no time now for experiments and styling.

Ako ovplyvnilo materstvo tvoj šatník?
Dosť podstatne. Keďže kojím, väčšinou sa výber oblečenia scvrkáva na košeľu, niečo na zapínanie alebo s výstrihom, a to je dosť limitujúce. A zväčša odchádzam z domu s deťmi tak rýchlo, že sa ani nestihnem pozrieť do zrkadla, takže nosím osvečené, základné kúsky, a na nejaké experimenty a stajlingy nie je čas.


What's your advice, secret tip?
I discovered spandex tights. Honestly, if after birth not everything is the way you want it to be, they work. Mine are from Calzedonia. The Five Love Languages of Children is a book a friend recommended. It is about communication with children, how to build our relationships so they understand us and feel loved. Peppa Pig is a story Eliáš loves and I approved. It is visually interesting, funny and kids can start to feel the English language. When I am too tired or need to work, Peppa is my helper. And last but not least: I go to sleep early, because I never know ho the night will turn out and when do the kids decide that it is morning already. So when I am tired, I can go to sleep at 8 p.m., I recommend it.

Nejaká nevyhnutnosť/tajný tip?
Objavila som sťahovacie pančuchy. Naozaj, ak po pôrode nie je všetko ako má byť, tak je to dobrá vec. Ja mám tie z Calzedonie. Knihu Päť jazykov lásky pre deti mi odporučila kamarátka. Je o tom, ako sa s deťmi rozprávať a ako sa k nim správať tak, aby nám deti rozumeli a cítili sa milované. A rozprávka Peppa Pig, tá Eliáša veľmi baví. Je aj vizuálne pekná, vtipná a dokonca deti môžu trénovať angličtinu. Takže keď som už unavená alebo potrebujem niečo robiť, pomáha Peppa.
A last but not least: treba ísť večer skoro spať, lebo nikdy neviem aká bude noc a kedy sa deti rozhodnú, že už je ráno. Takže ak som unavená, idem spať aj o ôsmej večer, oplatí sa.


What's your inspiration?
Regarding kids, I love the brands Thiefand Bandit and Bobo choses. The best shop is One Fine Day. Its owner organizes the Vienna Mini market festival about and for kids. It's worth a visit. Moms that inspire me are Hauptstadtmutti from Berlin and the Polish Ladnebebe. And Rudy Jude on Instagram. In fashion I currently love Stella Jean and the Olsen sisters and their brand The Row. Very different brands, but they both have something that I admire. 

 Kde nachádzaš inšpiráciu?
Čo sa týka detí, páčia sa mi značky Thiefand Bandit a Bobo choses. Naj obchod je One Fine Day. Majiteľka robí vo Viedni Mini market festival s detskými vecami a o deťoch. Oplatí sa navštíviť. Inšpiratívne maminy sú Berlínčanky Hauptstadtmutti a poľská Ladnebebe. A Instagram Rudy Jude. V móde ma teraz najviac baví Stella Jean a Olsenky a ich The Row. Úplne odlišné značky, ale obe majú v sebe to, čo sa mi páči.

Nina wears Cheap Mondays jeans, Adolfo Dominguez shirt, vintage coat, all thrifted. Folk trainers.
Nina má na sebe nohavice Cheap Monday, košeľu Adolfo Dominguez, kabát vintage, všetko zo sekáča. Tenisky Folk. 
 

5/03/2016

The bohemian, Bratislava


Caught this lovely girl on her way from Dobrý trh market and instantly fell in love with her bohemian, Parisian vibe. Everything just fits and looks so naturally beautiful. The culottes, the boyish brogues, the black-grey-camel palette, the hat, the waterfall of hair, the dreaming eyes. And the fact that it is in Bratislava.

Túto slečnu som zachytila cestou z Dobrého trhu a okamžite ma očaril ten bohémsky, parížsky pocit z nej. Všetko do seba krásne zapadá a vyzdvihuje prirodzenú krásu. Nohavice culottes, chlapčenské brogues topánky, čierno-šedo-ťavia farebná škála, klobúk, vodopád vlasov a zasnený pohľad. K tomu si dajte tento článok, ak máte chvíľlu, o kráse a jej potrebe v našich životoch. Hovorí mi z duše.

4/23/2016

Alka, Bratislava


There are some faces you remember for a long time, like six years long time. I first photographed Alka at the 2010 Pohoda festival, here. I recently met her in Bratislava in front of the store she shares with her florist brother (she herself is making colourful jewellery). I caught her the last day before moving the store to another location at the old Avion building. Love the timeless black jacket with the white T-shirt, jeans and huge soft fur scarf. It's crazy April weather afterall.

Sú tváre, ktoré si na dlho zapamätáte, takých šesť-rokov-dlho. Alku som prvý raz fotila na Pohode v roku 2010, tu aha. Nedávno som ju stretla v Bratislave pred obchodom, ktorý mala spolu so svojím bratom-kvetinárom (ona sama tam predávala svoju pestrú, nápadnú bižutériu). Ja som ju zachytila posledný deň pred presťahovaním predajne do budovy starého Avionu. 
Nadčasové čierne sako s bielym tričkom a riflami bude vždy super, a k tomu veľký mäkká kožušina na krk. Koniec-koncov, vonku zúri bláznivý apríl.

4/14/2016

Cina in Nehera, Bratislava


You might have known Cina from her label Drevená Helena. Or as one of the women from the 1 shirt, 13 women series, part 1 (check it out, I love her white shirt). I have met her for the first time over 5 years ago randomly on the street, and through the years it was quite clear that she has a very clear and natural sense of style.
Guess what, right now she is working as a part of the creative team in Nehera, the Slovak fashion brand making waves in the big world of fashion. Here she is wearing Nehera shirt (sort of a working uniform for the creatives working there) and a heavy knit cardigan also by Nehera. Cina is part of the team developing knitwear and we spoke about local production (the Nehera knitwear is being produced locally in Šahy or Italy, depending on the style) and the brand's participation at the last Paris Fashion Week. Don't know about you, but Cina in Nehera makes total sense to me.

Cinu ste možno poznali ako tvorkyňu značky Drevená Helena. Alebo ako jednu zo žien z prvej série fotiek 1 košeľa, 13 žien (checknite si to, jej verzia košele je krásna). Úplne prvý raz som ju stretla pred vyše 5 rokmi náhodne na ulici, a počas tých 5 rokov, ktoré ubehli, bolo jasné, že má veľmi prirodzený, jasný zmysel pre štýl.
Momentálne pracuje Cina ako súčasť kreatívneho tímu Nehera, slovenskej značky, ktorá víri vody svetovej módnej scény. Tu má na sebe košeľu Nehera (pracovnú unifomu tímu) a hrubý, pletený sveter tej istej značky. Cina robí práve v tíme venujúcom sa pleteninám a pri tejto príležitosti sme sa rozprávali o lokálnej výrobe (pleteniny Nehera sa produkujú lokálne v Šahách alebo v Taliansku, podľa hrúbky) a o účasti značky na parížskom Fashion Weeku. Neviem ako vám, ale mne Cina v Nehere dáva úplne zmysel.

4/11/2016

The girl with the birds, Bratislava


I first saw a female figure taking pictures of pigeons on the square. Turns out she is a student of painting and is observing and photographing them in preparation for a project. What a beautiful way to spend time. Her personal aesthetics also seem to be like from a painting or a movie, right? I am thankful for moments like this.

Najprv som videla velmi zenské kontúry postavy učupenej na námestí ako si fotí holuby. Vysvitlo, že je študentkou maľby a pozorovanie vtákov je súčasťou prípravy na projekt. Krása. Aj jej osobná estetika mi prišla ako z maľby alebo filmu. Ďakujem za zážitok.


4/07/2016

Going mini

 Lucie Koldová

 Ice Ice Baby 

 Kutulu

It was yesterday that mini, the first annual kid's festival has opened in Prague, and tomorrow we are off to it with little M. Looking at the participating brands fills me with expectation and a vision of an empty wallet, see the list here. We are looking forward to the Czech fashion brand Ice Ice Baby, as well as to the wooden toys Kutulu by young designer Pavla Boháčová, who is building on the Czech tradition of wooden toys, and even though cradles are long a staged little M has passed, I am looking forward seeing the beautiful cradles by designer Lucie Koldová, who won Grand Designer of 2012. See the first photos from the opening of the festival here. Have a wonderful weekend!

Včera začal v Prahe detský predajný festival mini, a my naňho zajtra vyrážame s malou M. Zoznam zúčastnených značiek a dizajnérov je sľubný, tu si ho môžete pozrieť celý, za nás sa tešíme na oblečenie od českej značky Ice Ice Baby, drevené hračky Kutulu od mladej dizajnérky Pavly Boháčovej, ktoré naväzujú na českú tradíciu drevených hračiek pre deti, a síce sa to malej M už netýka, ale poobdivujeme naživo aj prekrásne kolísky Lucie Koldovej, nositeľky titulu grand designér roka 2012. Fotky z otvorenia a atmosféry si môžete pozrieť tu. Prajeme krásny víkend!